Jana Fuková

(16. 7. 1970)

Pište mi na [email protected] pokud máte zájem o koupi obrazů nebo vás prostě oslovily.

If you are interested in buying my canvas or are just plain interested in them, write to me ([email protected]).

Malířská tvorba Jany Fukové se záhy zařadila do evropského kontextu umění překvapivým explosivním talentem. Z estetického hlediska lze rozlišit dvě základní tendence v její tvorbě.

Za prvé pozorujeme výrazný styl filosoficky orientované exprese, je to dramatický výraz expresionismu, který zobrazuje hluboké podvědomé zážitky v duchu kafkovské filosofie úzkosti a osudy osamělé duše. Malba Jany Fukové je spirituální v tom smyslu, že umí vyjádřit individuální mytologii člověka 20. století a směřuje k vyšší transcendentální malbě. Překračuje hranice tradiční malby směrem k mimosmyslové realitě světelného záření.

Druhá tendence ukazuje talentované vidění v duchu meditativní abstrakce, kde dominuje znak a symbol v čisté podobě snových přeludů a halucinací. Zde se blíží psychedelickému umění. Meditace v obrazech Jany Fukové sbližuje její umění s orientální kulturou.

(Prof. Dr. Miroslav Klivar, Evropská unie umění)


The painting of Jana Fuková has soon ranged with the European context by its remarkable explosive talent. From the esthetic point of view, two basic tendencies can be distinguished in her works.

Firstly, we can notice a pronounced style of philosophically oriented expression; it is a dramatic emanation of expressionism which reflects deep subconscious experience in the sense of the Kafka's philosophy of anxiety, and destinies of a lonely soul. The painting of Jana Fuková is spiritual in the sense that it can express the individual mythology of a man in the 20th century, and that it aims to higher transcendental painting. It exceeds the borders of traditional painting toward an extra-sensory reality of light radiance.

The second tendency shows a talented seeing in the sense of a meditative abstraction where a representation and symbol dominate in the clear form of dream fantasies and hallucinations. Here, the painting is close to psychedelic art. The meditation in pictures of Jana Fuková approaches her art to oriental culture.

(Prof. Dr. Miroslav Klivar, European Art Union)


(Klikněte pro větší verze a popisky / Click for larger images and descriptions)

Návrh a realizace ilustrací pro časopis Playboy (povídka "Beethovenův orgasmus"):
Proposal and realisation of illustrations for the Playboy magazine (short story "Beethoven's orgasm"):

Ilustrace k pohádce Heleny Dostálové "Dech stromu":
Illustrations for Helena Dostálová fairy tale "The Breath of a Tree":

Návrh a realizace obálky knihy Heleny Dostálové "MADLEN"
Proposal and realisation of a cover for Helena Dostálová book "MADLEN"

Fotografie / Photography:

Austrálie / Australia:

Drawings / Sketches:

Ukázka prací v interiéru / Works as seen in interiors: